ചെസ് ഫെസ്‌ററിവെല്‍

  143
ചെസ് ഫെസ്‌ററിവെല്‍ Image

ചെസ് ഫെസ്‌ററിവെല്‍

കപാബ്ലാങ്ക ചെസ് സ്‌കൂള്‍ ചെസ് ഫെസ്റ്റിവെല്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.മാര്‍ച്ച്‌ 25 മുതല്‍ 30 വരെ ക്ലാസിക്,റാപ്പിഡ്,ബ്ലിറ്റ്‌സ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് മത്സരം.25 മുതല്‍27 വരെ ക്ലാസിക് മത്സരവും 28,29 തീയതികളില്‍ റാപ്പിഡ് മത്സരവും 30 ന് ബ്ലിറ്റ്‌സ് മത്സരങ്ങളും നടക്കും.ഉള്ളൂര്‍ കപാബ്ലാങ്ക ചെസ് സ്‌കൂളിലാണ്  മത്സരങ്ങള്‍ നടക്കുന്നത്.രജിസ്‌ട്രേഷന് ഫോണ്‍:9496446684

Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.

No comment is found.